Podmínky ochrany a zpracování osobních údajů

I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

 1. Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je ARTSQUARE Agency s.r.o., IČ 05601029 se sídlem Saská 3, 118 00 Praha 1 (dále jen: „správce“).

 2. Kontaktní údaje správce jsou: 
  adresa: ARTSQUARE Agency s.r.o., Muzeum Karla Zemana, Saská 3, 118 00 Praha 1
  email: eshop@muzeumkarlazemana.cz
  telefon: +420 724 341 091 

 3. Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.

 4. Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů. 

 

II. ZDROJE A KATEGORIE ZPRACOVÁVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 1. Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl/a nebo osobní údaje, které správce získal na základě plnění Vaší objednávky.
 2. Správce zpracovává Vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje nezbytné pro plnění smlouvy.
 3. Poskytovatel používá v rámci zvyšování kvality služeb, personalizace nabídky, sběru anonymních dat a pro analytické účely ve své prezentaci tzv. soubory cookie. 
 4. Cookies jsou textové soubory obsahující malé množství informací, které se při návštěvě našich webových stránek stahují do Vašeho zařízení. Soubory cookies se následně při každé další návštěvě odesílají zpět na webovou stránku nebo jinou webovou stránku, která je rozpozná. Soubory cookies plní různé úlohy, například umožňují efektivní navigaci mezi webovými stránkami, zapamatování si Vašich preferencí a celkově zlepšují zkušenost uživatele. Dokážou také zajistit, aby reklamy zobrazované on-line byly lépe přizpůsobené Vaší osobě a Vaším zájmům. Souhlas může být vyjádřen prostřednictvím zaškrtávacího políčka obsaženého v tzv. cookie liště. Soubory cookies můžete i následně v nastavení svého internetového prohlížeče odmítnout, nebo si nastavit užívání jen některých


Nezbytné cookies
- Cookies nezbytně nutné pro zajištění provozu webových stránek a internetových služeb. Pro použití těchto cookies není vyžadován souhlas. Konkrétně používáme tyto nezbytné cookies:

Nezbytné cookies • Účel
a) externaFontsLoaded • Pomáhá nám s načítáním fontů 
b) NOCHACHE • Pomáhá s rychlostí načítání webu 
c) PHSESSID • Slouží k identifikaci přihlášení 
d) previousURL • Ukládá předchozí navštívenou stránku 
e) referal • Pomáhá s identifikaci předchozího zdroje návštěv
f) mccid a mceid • Interní informace pro zajištění správného chodu stránek 
g) SRV_id • Interní informace pro zajištění vysoké dostupnosti 
h) CookiesOK • Souhlas s použitím cookies

 

Analytické a marketingové cookies - Pro použití ostatních souborů cookies je vyžadován souhlas. Cookies spadající do této kategorie jsou využívány zejména pro anonymní sledování návštěvnosti a činnosti uživatelů na našich webových stránkách. Díky tomu můžeme sledovat, co se zákazníkům líbí a zlepšovat naše služby. Konkrétně používáme tyto analytické a marketingové cookies:

Analytické cookies • Účel • Odkaz na podmínky
a) Google Analytics • Pomáhá nám s měřením a vyhodnocováním úspěšnosti webu • Podmínky služby Google Analytics
b) Smartlook a Smartsupp • Pomáhá nám s měřením a vyhodnocováním úspěšnosti webu a komunikaci s klienty • Podmínky služby Smartlook a Smartsupp 
c) Google Optimize • Používáme jej k vyhodnocováním úspěšnosti a zlepšování • Podmínky služby Google Optimize

Marketingové cookies • Účel • Odkaz na podmínky
a) Google Adwords • Používáme Adwords k cílení reklamy • Podmínky služby Google Adwords 
b) Seznam Sklik • Používáme Sklik k cílení reklamy • Podmínky služby Sklik 
c) Facebook audience • Používáme Facebook k cílení reklamy • Podmínky služby Facebook 
d) Twitter • Používáme Twitter k cílení reklamy • Podmínky služby Twitter

 

III. ZÁKONNÝ DŮVOD A ÚČEL ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 1. Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je 
  • plnění smlouvy mezi Vámi a správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR,
  • oprávněný zájem správce na poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR,
  • Váš souhlas se zpracováním pro účely poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR ve spojení s § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti v případě, že nedošlo k objednávce zboží nebo služby. 

 2. Účelem zpracování osobních údajů je
  • vyřízení Vaší objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem; při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky (jméno a adresa, kontakt), poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany správce plnit,
  • zasílání obchodních sdělení a činění dalších marketingových aktivit. 

 3. Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR.  

 

IV. DOBA UCHOVÁVÁNÍ ÚDAJŮ

 1. Správce uchovává osobní údaje 
  • po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 10 let od ukončení smluvního vztahu). 
  • po dobu, než je odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely marketingu, nejdéle 2 roky, jsou-li osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu. 

 2. Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže. 

 

V. PŘÍJEMCI OSOBNÍCH ÚDAJŮ (SUBDODAVATELÉ SPRÁVCE)

 1. Příjemci osobních údajů jsou osoby 
  • podílející se na dodání zboží / služeb / realizaci plateb na základě smlouvy, 
  • zajišťující služby provozování e-shopu (Shoptet) a další služby v souvislosti s provozováním e-shopu,
  • zajišťující marketingové služby.

 2. Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci. Příjemci osobních údajů ve třetích zemích jsou poskytovatelé mailingových služeb / cloudových služeb. 

 

VI. VAŠE PRÁVA

 1. Za podmínek stanovených v GDPR máte 
  • právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR, 
  • právo opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR. 
  • právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR. 
  • právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR
  • právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR. 
  • právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo e-mail správce uvedený v čl. I těchto podmínek. 

 2. Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaše právo na ochranu osobních údajů.

 

VII. PODMÍNKY ZABEZPEČENÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 1. Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.

 2. Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě.

 3. Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

 

VIII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 1. Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.

 2. S těmito podmínkami souhlasíte zaškrtnutím souhlasu prostřednictvím internetového formuláře. Zaškrtnutím souhlasu potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.

 3. Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách a zároveň Vám zašle novou verzi těchto podmínek na Vaši e-mailovou adresu, kterou jste správci poskytl/a.

 

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 24. 5. 2018.